Jakten på Harald Stabell

* Det er grunn til å spørre om Janne Kristiansen og flere har opptrådt med respekt for uavhengigheten til aktørene i Treholt-saken.

* I stedet for å be om en unnskyldning, burde Kristiansen melde Stabell inn for disiplinærrådet.

* Mangel på uavhengighet sår tvil om Gjennopptakelseskommisjonens avgjørelse.

TREHOLT-SAKEN

åsne-julsrud


Åsne Julsrud, tingrettsdommer

strømme, vidar

Vidar Strømme, Advokatfirmaet Schjødt

International Commission of Jurists er en uavhengig, internasjonal organisasjon som arbeider for rettssikkerhet og menneskerettigheter, herunder advokaters og domstolers uavhengighet. Vi som medlemmer, er opptatt av at dommere og advokater fungerer under vilkår som gir dem nødvendig uavhengighet.

Uredd

Dommere skal selvsagt være nøytrale, og advokatene skal være uredde og slåss for sin klient. Det er også viktig at offentligheten har tillit til at rettergangen er rettferdig og uavhengig.

Den 9. juni i år besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at straffesaken mot Arne Treholt ikke skal gjenopptas. Om dette er en riktig beslutning eller ei, har vi ingen oppfatning av.

Derimot registrerer vi at myndighetspersoner har uttalt seg på måter som gir grunn til å spørre om disse har opptrådt med tilstrekkelig respekt for de ulike aktørers uavhengighet i saken.

Janne Kristiansen

Leder av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Janne Kristiansen, uttalte etter avgjørelsen at hun «forventer en unnskyldning fra dem som har fremsatt beskyldningene» om at det i sin tid var fusket med bevis.

Dette kravet om unnskyldning var rettet mot Treholts advokat, Harald Stabell. Ifølge PSTs leder, burde advokat Stabell vite bedre enn å formidle grove beskyldninger «uten å ha noe bevis». Janne Kristiansen har også vært leder av Gjenopptakelseskommisjonen, og har der hatt befatning med Treholt.

sx90c905

Harald Stabell og Arne Treholt

Qvigstads rolle

Aktor i Treholt-saken, førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, har berømmet kommisjonens «grundige» arbeid. Han har også uttalt at han ikke «vil sitte stille» og se på anklagene fra advokat Stabell, og at noen bør se nærmere på Stabells advokatrolle.

Kommisjonens leder Helen Sæter har også gitt noen kommentarer til avgjørelsen, blant annet at åpne høringer var uønsket fordi det kunne skape stor ståhei rundt spørsmål kommisjonen uansett ikke ville legge vekt på.

Uredde advokater

Kommisjonen er ikke formelt en domstol. Aktørene må likevel ordlegge seg på en måte som inngir tillit til kommisjonens uavhengighet. Siden det gjerne er de vanskelige sakene som ender opp i kommisjonen er det et særlig behov for å sikre at kommisjonen er uavhengig – og at advokatene som slåss for sitt syn også er det.

Advokatenes plikt til å ivareta klienters interesse er regulert i forskrifts form i de etiske prinsippene for advokater. Advokaten skal være uavhengig, og uredd. For politi og påtalemyndighet gjelder prinsipper som skal sikre etatenes nøytrale rolle. Riksadvokaten har fastslått at påtalemyndighetens kommentarer til rettsavgjørelser skal være «strengt refererende og gitt i en nøktern form uten vurderende kommentarer».

sy66dcbc

Helen Sæter

Stabells argumenter

På bakgrunn av de opplysninger som er fremkommet så langt, er det vanskelig å se at advokat Stabell har gjort annet enn å fremsette argumenter, som det så er opp til kommisjonen å vurdere. Dersom en mener at advokat Stabell har trådt feil, vil det korrekte være å klage ham inn for Advokatforeningens disiplinærorganer. Offentlige krav om unnskyldning i de tilfeller der en begjæring ikke når frem, vil lett få en avskrekkende virkning på de advokatene som i fremtiden får tilsvarende oppdrag. Det gir inntrykk av at man må opptre ydmykt og forsiktig, så man ikke påkaller politiets eller påtalemyndighetens vrede. En slik “chilling effect” vil selvsagt ikke tjene grunnleggende rettssikkerhet.

Mer åpenhet

De utspill som har kommet, har trolig hatt som formål å understreke at saken nå er endelig avgjort, og at det ikke kan hefte tvil om resultatet. Virkningen er imidlertid den stikk motsatte, ved at uttalelsene er egnet til å så tvil om aktørenes uavhengighet. Man kan forundres over at de nevnte representantene ikke ser denne effekten.

Etter vårt syn tilsier den ståhei som avgjørelsen har vakt, og kommentarene i ettertid, at det er all grunn til å spørre om kommisjonens behandling bør være mer åpen. Det er også grunn til å spørre om representantene fra politi og påtalemyndighet har forstått advokatens rolle i saken, eller sin egen rolle.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00