Det trengst ein ny PST-sjef

* Det er på tide både med revisjonar og nytenking i Politiets Sikkerhetstjeneste.

* Og det trengst ein ny og annleis PST-sjef til å leie arbeidet.

Georg Arnestad, avdelingsdirektør ved Høgskulen i Sogn og FjordaneArnestad

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Janne Kristiansen, var taus i tre døgn etter terroråtaka i Oslo og på Utøya. Ho hadde følgjeleg god tid til å tenkje seg om ho møtte pressa. Kvifor hadde den organisasjonen ho leiar, som skal «forebygge og etterforske lovbrudd som kan true nasjonens sikkerhet», berre vore eit hjelpelaust vitne til det største terrorangrepet nokon sinne i Noreg? Kunne PST på nokon måte ha stogga åtaket?

Gåtefulle utsegn
Janne Kristiansen kunne like gjerne ha halde kjeft. Ho hadde ingenting anna å seie enn at PST ikkje fann grunn til å ta sjølvkritikk for at Anders Behring Breivik «forsvant under radaren». Ikkje ein gong Stasi kunne ha avslørt denne personen. Som vi kunne vente avviste ho òg at det hadde vore noko i vegen med trusselvurderingane til PST: «Vårt hovudfokus er fremdeles ekstrem islamisme.» Breivik var dessutan ikkje ein «soloterrorist». Nei, verre enn det, han var «en ensom ulv». Umuleg å få tak i, altså i.
Fredag 29.7 kalla Janne Kristiansen til seg NTB på nytt. Igjen ville ho meddele seg til offentligheten. Ho hadde lite nytt å kome med. «Terroranslagene medfører ingen økning i trusselen fra kjente høyre- eller venstreekstreme miljøer», uttalte PST-sjefen. Alt peikte på at Breivik var aleine om «å forberede og gjennomføre terrorhandlingene». Men også PST hadde fått med seg at den sikta har «vært en aktiv bruker og deltaker i ulike fora på Internett». I enkelte europeiske land representerer slike grupper «et voksende voldsproblem, med flere tusen aktivister», heitte det.

Analysesjefen i PST var hakket meir imøtekommande.«Vi vet for lite om den anti-islamistiske bevegelsen på nettet», sa han.
Eit par dagar seinare (30.7) lét så Kristiansen seg intervjue av engelske Sunday Times. Her seier ho at den terrorsikta 32-åringen har «det perfekte, ariske utseendet». Hitler ville «ha hatt plakatar av han», føyer ho til. Denne gåtefulle, litt oppsiktsvekkjande, utsegna er så langt PST-sjefens siste offentlege kommentar til saka.

Politiet i Noreg, saman med etterforskarar i mange andre land, ein liten arme av journalistar, bloggarar, internettspesialistar osv. arbeider under høgtrykk med å få fram så mange sider som mogleg at det verste terrorsaka som landet vårt har vore utsett for i fredstid. Biletet av den «ensomme ulven» har vorte utvida og supplert i betydeleg grad. Det finst spor etter massemordaren overalt, i svært mange land, organisasjonar og miljø ulike stader i Europa. Han kom ikkje frå «det store intet».

Forkludrar saka
PST-sjefen sine sporadiske meddelelser til offentligheten har bidrege til å forkludre saka, halde tilbake fakta, og insistere på den einsame ulven, som ikkje kunne fangast. Ikkje noko kan rokke ved trusselvurderingane til PST. Hennar meiningslause, og for saka forvirrande, kommentar om gjerningsmannens «perfekte, ariske utseende» er heller ikkje direkte tillitsvekkjande, for så seie det mildt.
PST har over 500 tilsette. Trusselvurderingane til PST er retningsgivande for disponeringa av mannskapet. Det kan ikkje bety anna enn at meir enn 50 pst. av overvakingsinnsatsen har vorte retta inn mot det å halde styr på den globale muslimske og islamske fare. Resten har så vorte fordelte mellom høgre- og venstrekstreme miljø, og noko av dette, men ikkje særleg mykje, til også å overvake islamfiendtlege grupper, på nett og elles. Visste eigentleg PST noko om desse gruppene før 22.7? At PST no går ope ut og bed om hjelp til å kartleggje bloggarar, tyder på lett panikk.
Kva for norske fagmiljø PST rådfører seg med når dei, trass alt, har prøvd å setje inn ressursar på å samle og systematisere noko informasjon om verksemda til framståande norske høgreekstreme anti-islamistar? PST har ikkje vilja ta Antirasistisk Senter med på råd. Heller ikkje har dei søkt råd og hjelp frå framståande norske forskarar på feltet. Truleg har dei heller ikkje samarbeidd med gode norske ikt-miljøar.

Spørsmåla vert hengande i lufta: kor mykje ressursar hadde PST før 22.7 sett inn på å overvake dei eksplosive høgreekstreme og islamfiendtlege enkeltpersonane og miljøa, inklusive nettsamfunn og nettkommunikasjon? Ti årsverk? 20 årsverk? Eit halvt årsverk? Har PST siste åra styrkt sin kompetanse på dette feltet?

Ny og annleis sjef
Jo meir opplysningar som har kome fram siste dagane, jo mindre flatterande vert saka for PST. Spora etter gjerningsmannen er mange. Trusselvurderingane har vore feil. Analysane mangelfulle. Ressursane feilprioriterte. Den teknologiske kompetansen har tilsynelatande har ikkje vore høg nok.
Anders Behring Breivik er langt frå aleine i det hatefulle virtuelle, men også verkelege, høgreekstreme antiislamske universet. Kva for konsekvensar skal dette få for norsk overvakingspolitikk, trusselvurderingar, analysar, ressursbruk og arbeidsmåtar?
Det er på tide både med revisjonar og nytenking. Og det trengst ein ny og annleis PST-sjef til å leie arbeidet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

70 kommentarer

 1. Jeg er enig med deg i at PST trenger en ny sjef. Hun har ikke imponert, og hun har i mine øyne ødelagt mye av den tillitten PST er avhengig av.

  Samtidig er jeg glad for måten hun har reagert. Det ligger tydeligvis en bitter erkjennelse bak når hun sier at selv STASI-Tyskland ikke ville avslørt terroristen. Det er positivt, da alternativet er at hun hadde brukt anledningen til å kreve nye ekstrem overvåkningslover.

  Jeg har studert opplysningene som har kommet frem, og jeg kan ikke se at det ville vært mulig å avsløre terroristen på forhånd uten å ha ettertidens fasit.

  Sporene han har lagt igjen er markante, men de kunne ikke blitt brukt uten å registrere alt om alt og alle. Hver for seg er de ikke nok, og det nytter ikke å krysskoble informasjon man ikke har med informasjon man ikke har for så å ende opp med noe nytt.

  I praksis måtte PST ha overvåket alle kjøp via eBay (og Finn.no), samt at de måtte fysisk ha vært på gården hans og undersøkt hva han hadde der.

  Det innebærer at de måtte gjort den samme husransakelsen på en rekke andre nordmenn hvis terskelen skal være så lav.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders Brenna - august 8, 2011 at 12:01 pm
 2. Flott og betryggende med en pst sjef som har vist større engasjement og beslutningsevne i den over 25 år gamle Treholt-saken enn i 22.juli-terroren?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gro - august 8, 2011 at 12:03 pm
 3. Helt enig! PST må skjerpe seg på mange områder. I denne saken har de åpenbart forsømt seg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ove Røsbak - august 8, 2011 at 12:14 pm
 4. La oss innføre et ovrvåkningsregime som er vesentlig bedre enn det Stasi var for øst-Tyskland / Sovjet

  Vi har jo Datalagringsdirektivet som gjør det teknisk mulig å følge alle voksne normale folk med 10 meters nøyaktighet døgnet rundt.

  Vi kan da kartlegge hvem som sankker med hvem

  Bør vi også innføre romavlytning i alle obskure forsamlinger ala firmurerne.

  Nå bør vi virkelig tenke oss om : Hvilket overvåkningssamfunn ønsker vi oss.

  Anbefaler alle å lese hele lundkomisjonen fra perm til perm, så ser vi hvordan AP drev overvåkning i hine harde dager.
  Ønsker vi i Norge at AP igjen skal 2aktivere” denne overvåkningen og sørge for at alle som ikke stemmer AP ikke får jobb i Norge.

  Ja de gamle overvåkningspolitiet åpnet forhåndstemmer i den hensikt å kartlegge politisk standpunkt i følge Lundkomisjonen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Datalgringdirektivet - august 8, 2011 at 12:15 pm
 5. Det trengs også ny politiledelse i Bergen og Hordaland. “Det finnes ingen høyreekstremister i Bergen eller Hordaland.” Vittig. Alle vet da at Norwegian Defence League er svært så aktive i Bergen, særlig i TGB, blant SK Branns “casuals”.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anonym Ous - august 8, 2011 at 12:21 pm
 6. PST med sin leder i Janne Kristiansen kan mistenkes å henge så fast i NATO-skjørtet til amerikanerne at deres fokus følger verdens ene store millitærmakts prioriteringer. Krigene mot muslimske land i Asia og Afrika krever enorme innsatser uten at nytten av ressursbruken virker å være under kontroll eller revisjon.
  Forøvrig er det verdt å merke seg at overvåkningssaken knyttet til USA sin ambassade med bruk av tidligere POT-ansatte ble henlagt i stillhet uken etter terrorangrepet.

  Kanskje kan man spørre seg om det er flere som bør vurdere om Norge er tjent med at vår overvåkning henter sin hovedinspirasjon fra et land som baserer sin posisjon i verden på millitærmakt?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Terje Sannerud - august 8, 2011 at 12:23 pm
 7. Innlegget virker betimelig – PST består av 500 personer og jobber hver dag med å unngå terroranslag på norsk jord. At Breivik lyktes, må bety at PST sviktet. Sjefen må gå.

  Men hvordan skulle uhyrlighetene vært unngått? Breivik har kommet med flere høyreekstreme ytringer på ulike nettforum, men lite tyder på at disse er straffbare. Mener artikkelforfatteren at radikale meningsytrere bør overvåkes av storsamfunnet? Gjerningsmannen har brukt ni år av sitt liv på å forberede uhyrlighetene, med såpass stor intelligens at hvert steg ikke skulle vekke noen form for oppsikt. Selv i etterpåklokskapens lys er det vanskelig å se hvor PST eventuelt har trådt feil. Ja – organisasjonen har bygd ned innsatsen mot høyreekstreme miljøer og vendt fokuset mot militante islamister, men lite tyder på at gjerningsmannen er en del av et nettverk. Hvis han har vært alene om planleggingen – hva mener Sjølie at PST burde gjort annerledes?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Etterpåklara Klok - august 8, 2011 at 12:25 pm
 8. Burde strengt tatt hatt folk med milliter relevant bakgrunn, andre land ma jo le seg ihjel at vi har kvinnelig forsvarsmin og, greir noj nen har hun kompetanse til vite hvilke fly vi burde ha at all, hun var tross alt helseminister i fjor. Spiller vi terninger om vitale posisjoner for nasjonens sikkerhet?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dag thomas brokjob - august 8, 2011 at 12:27 pm
 9. Jeg er enig i mye av det du skriver, men enkelte ting er jeg litt i tvil om.

  Du skriver at: “Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Janne Kristiansen, var taus i tre døgn etter terroråtaka i Oslo og på Utøya.”

  Jeg vet ikke om du er klar over det, men det at hun var taus i tre døgn etter terrorangrepene var planen fra første stund. Mens folket var skrekkslagne skulle politiet og toppledelsen i regjeringen være hovedformidlerne av informasjon, deretter skulle PST komme på banen når roen hadde lagt seg. Denne metoden ble tatt i bruk i Norge pga god respons fra det engelske folk under terrorangrepene mot metroen i London – de likte å få informasjonen ryddig. Ref. intervju av Janne Kristiansen i Dagladets magasin.

  Hun har også i ettertid vært mer ydmyk i sine uttalelser, ettersom hun ikke kan utelukke at PST burde ha fanget Breivik opp på radaren. Men som sjef for PST har du også et ansvar for å trygge folket, selv om du må krydre litt på uttalelsene dine.

  Poenget mitt er at dersom PST ikke har begått noen feil i rutinene, ja da er det ikke PST som er syndebukken her. PST kan kun arbeide etter de lover og regler som er satt, og da er det følgelig lovene og reglene som må endres. Dette er et veldig stort steg i et sensetivt område, siden det å gi PST større spillerom også innskrenker folkets personvern. I bunn og grunn KAN dette terrorangrepet faktisk være prisen for et så åpent samfunn vi har i Norge i dag.

  Mvh Anonym

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anonym - august 8, 2011 at 12:27 pm
 10. PST-sjef Janne Kristiansen sin kommentar: “perfekt, arisk utseende” kallar du:
  - meiningslaus
  - forvirrande
  - ikkje direkte tillitsvekkjande
  Samd so langt. Men kva med “rasistisk”?

  I eit rettsamfunn skal me dømmast for det me gjer.
  Ikkje for det me meinar eller seier.
  Og absolutt ikkje for rase, hudfarge eller utsjånad.

  Kva hadde du skrive om hennar kommentar var til ein mordar av anna etnisk gruppe?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ja - august 8, 2011 at 12:30 pm
 11. Det kan vaere vanskelig aa folge opp de enhetene som er fratatt politisk kontroll. Det vaere seg justicia, oekonomi og andre. Norske politikere har i grunnen ikke noe viktig aa foreta seg. Norge mangler ogsaa det reelle demokrati sammenlignet med de andre demokratiske land som bruker tvungen stemmerett og 50 % regelen. Kanksje noe aa revurdere !

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders Araujo - august 8, 2011 at 12:31 pm
 12. Dette er en meget bra kronikk. Og enda har han ikke tatt med de tidligere uttalelsene til Janne Kristiansen som ble formidlet i The Guardian, der hun bagatelliserer trusselen fra høyreekstreme krefter. Denne damen er rett og slett ikke den skarpeste kniven i skuffen. Jobben fikk hun jo fordi hun som leder for Gjenopptakelseskommisjonen sa nei til å ta opp Treholt-saken på nytt. Så det er vel nettopp der hun og PST har hatt fokus det seneste året, – på Treholt saken.
  Og det holder ikke, viser det seg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jon - august 8, 2011 at 12:33 pm
 13. Med fasit i hånda? ……….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Arnt - august 8, 2011 at 12:34 pm
 14. Neste spørsmål må verta:

  Kven fann på å setja denne Janne Kristiansen til sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST)? På kva grunnlag?

  Kjønnskvotering? Politisk korrekt? Eller er rett og slett slik at dugløyse det gjevaste og beste for tvangslikgeringa?

  Det siste synes stadig tydelegare når det gjeld toppstillingar i Det Offentlege i Norge.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ja - august 8, 2011 at 12:38 pm
 15. Debatten som må og skal komme etter Oslo/Utöya tragedien!

  Jeg velkommer denne debatt i aller höyeste grad og er glad det er en person med offentlig posisjon som våger starte den.

  Med fasit i hånd, må PST og i särdeleshet PST sjefens innsats og svar under og etter tragedien settes under lupen. At det går an å gi sånne intetsigende svar som PST sjefen gjorde under og etter tragedien, må få noen med politisk og byråkratisk makt til å reagere.
  Hvor var Janne Kristiansen når det stormet som värst? Hun skulle jo klart fremstått som en ledertype, som tok et offentlig ansvar, og ledet prosessen i mot presse, politikere og ikke minst det Norske folk og de pårörende, som ALLE hadde rett til å spörre og få svar under tragediens forlöp, og de trengte svar…. det finns og fantes så utrolig mye spörsmål rundt saken. Hvordan kunne Breivik falle igjennom PST sitt “sikkerhets nett”? hvem tok avgjörelsen om at han var overfödig informasjon, ja hvem gjorde det? jeg og sikkert millioner av andre berörte trenger svar på det? hvem gorde Breivik overfödig??? Det fantes mengder av signaler om at han var aktiv i et ekstremt miljö! og av noen grunn må jo han ha havnet på listen i förste omgang, eller? og igjen hvem tok Breivik av den listen?? HVordan jobber PST, hvilken rolle skal PST sjefen ha (og burde tatt under tragedien) dette må vi kunne ebattere og våge og löfte fram etter den störste tragedien i freddstid i Norge noen gang!

  Hele det Norske folk krever svar, ikke unnskyldninger Janne Kristiansen!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  David B - august 8, 2011 at 12:38 pm
 16. Jeg har reagert på det samme. Hun synes kanskje hun uttaler seg friskt og levende, men hvor saklig og balansert er det å trekke inn Stasi, Hitler og “arisk utseende” når Norge har vært i sorg?

  Janne Kristiansen har over tid vist at hun ikke evner å uttale seg på en tillitsvekkende måte til media.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pål, Oslo - august 8, 2011 at 12:38 pm
 17. I media gir hun uttrykk for at PST vil evaluere seg selv etter tragedien.
  Mon om noen andre burde gjøre det.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Viggo Stenbekk - august 8, 2011 at 12:45 pm
 18. Jeg tolker innlegget til Georg dithen at han er enig i at etterpåklokskap, i sin absolutte ufeilbarlighet, er mye mer verdifull enn vanlig klokskap, som sjelden er av orakelkvalitet.
  I tillegg lanserer han mellom linjene sitt eget kandidatur som PST-sjef.
  Lykke til.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Per TH Johansen - august 8, 2011 at 12:52 pm
 19. Helt enig. Uttalelsene fra Kristiansen har virket unnskyldende og ansvarsfraskrivende. Vi LEKER ikke etterretning i Norge. PST tvinges til nytenkning etter 22/7, og Kristiansen argumenterer med sine utspill for at hun ikke er den rette til å lede dette utviklingsarbeidet. Symbolet på at PST tar kritikk og ønsker å snu, vil væreå gjøre det nødvendige. Kristiansen må ta sin hatt og gått. Gjerne av hensyn til familien (à la Terje Riis-Johansen) eller på grunn av den lange reiseveien (à la Odd-Roger Enoksen). Like velgjørende for samfunnet og PSTs respekt, hadde vært om hun fikk sparken av sin sjef med umiddelbar virkning. Da er det i hvert fall noen som forstår alvoret med at alle terrorister må bli avslørt. Vi kan ikke miste våre ungdommer i slike meningsløse tragedier. Ingen liker unnskyldninger og bortforklaringer i 2011.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Harald - august 8, 2011 at 12:52 pm
 20. Hei, kan du oversette til norsk eller engelsk? Var ikke lett å forstå hva du snakker om… Tror du virkelig at PST forteller om alt de vet om Høgre ekstremister? Tror de har mer kontroll enn du aner.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Truls - august 8, 2011 at 12:52 pm
 21. Kunne ikke vært mer enig,spot on!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dan - august 8, 2011 at 12:53 pm
 22. Etterpåklokskap er lett.

  Vi lever i et demokrati, med yttringsfrihet og stor åpenhet, ikke et kontrollsamfunn. Jeg tror flertallet av det norske folk ønsker det slik. Vi skal prise oss lykkelig for at vi lever i et land der selv PST-direktøren ønsker dette.

  Det blir for billig å kritisere uttalelsen om arisk utseende. Kjenner jeg pressen rett, har påstanden sikkert blitt tatt ut av kontekt, og gjentatt i overskrifter av hensyn til løssalg og “klikking” på artikler på nettet. PSTs oppgave er heller ikke å komme med informasjon til pressen, så å kritisere PST for manglende informasjon til pressen er direkte skivebom.

  Vi ønsker oss ikke et ideologipoliti. Det skal være stor takhøyde for å komme med uttalelser på nettet. Anders Breivik holdt seg godt innenfor det spillerommet det bør være for slike ytringer i en demokratisk rettsstat. At du er uenig i ikke bare handlingene han utførte, og hva han faktisk mener, men også i hva han skrev i offentlige fora før hendelsen, betyr ikke at slike ting er en sak for PST. Islamkritikk er like legitimt som all annen religionskritikk.

  Det kan være vanskelig å fatte for en som lever i et såpass gjennomregulert samfunn som et moderne vestlig demokrati. Men verden er faktisk uforutsigbar. Jordskjelv og naturkatastrofer rammer blindt. Sykdom kan ramme også de som trener og lever sunt. Fly ramler ned innimellom. Og all terror kan heller ikke forhindres.

  PST har gode argumenter for hvorfor ikke Anders Breivik ble fanget opp. Han har handlet alene og planlagt alene, kunstgjødsel og våpen er lovlig kjøpt og lovlig eid. Han har ikke kommet med ekstreme uttalelser. Osv.. Hvis du likevel mener at dette burde vært fanget opp av PST antar jeg du mener ett av følgende?

  * PST bør politisk identifisere seg med venstresida, og arrestere alle som er på høyresida og/eller islamkritiske, og ikke minst bønder, jegere, og andre som har lovlig tilgang til kunstgjødsel eller våpen
  * PST bør ekspandere, og Norge bør bli et overvåkningssamfunn som gjør 1984 til skamme
  * PST burde ha koblet informasjon som viste at Breivik var aktive på islamkritiske fora, at han hadde kjøpt kjemikalier fra Polen, at han hadde kjøpt kunstgjødsel, og at han hadde registrert to lovlige våpen.

  Problemet med de to første alternativene er at de bidrar til et samfunn som er værre enn ett der personer som Breivik kan utføre terrorhandlingene sine en gang i blant.

  Problemet med det siste alternativet er at det forutsetter synskhet hos PST. For å “profilere” seg frem til mulige gjerningsmenn må man ha lignende forbrytelser å sammenligne med. Det finnes få eller ingen slike!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Egentlig Anonym - august 8, 2011 at 12:54 pm
 23. Når er tydelig vis jakten på syndebukker i gang.
  Man kan mene mye om PST’s arbeid men dette her er jo ikke engang oppspinn bare spinn.
  Påstander som at PST sjefen har forkludret saka er overhode ikke sannsynligjort og at hun har holdt tilbake opplysninger er heller ikke sannsynligjort selv om det faktisk ville være den største selvfølge at de gjør det. PST deler ikke detalj opplysninger med overdenen med mindre det er nødvendig. Vi snakker tross alt om PST ikke Dagens Næringsliv.
  Og til slutt, ingen ting tyder på at “ensom ulv” teorien ikke holder stikk. Tvert imot er den styrket.
  Så da sitter vi igjen med en sint blogger som vil ha action. Noen skal og MÅ taes for enhver pris.
  Lykke til med heksejakta

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Morten Becker-Eriksen - august 8, 2011 at 12:56 pm
 24. Denne artikkelen er egentlig ingenting annet en bekreftelse på at den eneste korrekte klokskap er etterpåklokskapen.

  Det er et par områder som artikkelforfatter burde ta opp i sin kronikk i denne sammenhengen som er avgjørende i saken. Det første er, med de små men mange spor som Breivik har etterlatt seg har det vært vanskelig å se for seg at han ville slå til med et slikt terrorangrep. Kortbruk på litt over 120 kroner i toll, registrering av et jordbruksfirma og kjøp av kunstgjødsel, ingen publisering av manifestet før to timer før terrorhandlingen…I ettertid, kunne man kanskje (understreker kanskje) fanget noe opp av dette men det har jeg personlig vanskelig å forstå. Det andre og mer viktige prinsippet er om vi som samfunn virkelig ønsker en total overvåking. Nei – sier jeg. Jeg ønsker ikke at staten og mine omgivelser til enhver tid skal vite hva jeg gjør, hvor jeg gjør det osv…Min frihet og vårt demokratiske prinsipp om at man er et individ i en rettstat hvor jeg verdsetter min frihet meget høyt. Sågar så høyt at den har sin pris. Tidligere i år var det en kjempediskusjon i Norge om DLD og hvor hovedparten befolkningen var motstandere av direktivet og det engasjerte veldig mange. Jeg håper at man i den samme ånd kan bringe det engasjementet videre for å stå i mot de som ønsker en fremtidig innskrenking av firheten ved økt overvåkning.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  KNUT - august 8, 2011 at 1:03 pm
 25. Støtter Georg Arnestad fullt ut. I tillegg må jeg påpeke at de høyreekstreme har vært nærmest enerådene på de største nettstedene i Norge (Aftenposten, VG og Hegnar Online) Der har det vært mange som har ønsket seg en nedslakting av muslimer og navngitte politikere. Fjordman er kjent for de fleste av oss som er på nettet. For PST var han ukjent. Dette til tross for at han har uttalt at alle muslimer må fjernes fra Europa. Alle de som støtter Fjordman har formontlig den samme oppfatningen om hva som må gjøres med muslimene. Når det er slik i PST at de som arbeider der er den eneste organisasjon i Norge som ikke kjenner Fjordman, ja da må PST få seg en ny leder snarest.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jarle - august 8, 2011 at 1:11 pm
 26. Når en person via lovlige kanaler klarer å etablere et firma, fremskaffe teknologi og våpen på lovlig vis uten at det eksisterer kontroll mekanismer som kan fange opp hva som er i ferd med å skje så er det neppe PST som skal klandres.

  Det politiske system i Norge har i mange år vært for indoktrinert og broilerorientert til å forstå realiteten i hverdagslivet til menigmann.

  Terrorangrepet viser klart og tydelig at en ikke har håndtert situasjonen på en forsvarlig måte.

  1. Hvordan kan det ha seg at en har vanlig trafikk i et regjeringskvartal ? Norge som via Nato deltar i krigsoperasjoner i muslimske land samt “fri” presse med Muhammed karikaturer burde vurdert sikkerheten i regjeringskvartalet litt annerledes. Her kunne PST lastes da en ikke har vurdert sikkerheten tilstrekkelig.

  2. Responsen på et terrorangrep er langt under forventet. Ved terrorangrep skulle selvfølgelig politi og forsvar ha ett eller flere helikopter tilgjengelig for slike situasjoner.

  3. Våpenkontroll og lovgivning er ikke oppdatert for dagens samfunn.

  Når et samfunn som Norge ikke klarer å integrere nye borgere så blir det en belastning for samfunnet såvel som det politiske liv. Politikerforakten i Norge har økt drastisk de siste 25 år som følge av unnlatenhet og manglende oppfølging av innvandringen. Når vi i løpet av 50 år har fått 700.000 nye borgere uten tilhørighet til norsk kultur og samfunnsforståelse så må en ha politiske virkemidler som kan gi en god integrering i norsk samfunn. De fleste Nordmenn ønsker ikke at en innvandring og asyl politikk fører til vesentlig endring av Norsk kultur og samfunn.

  Når voldsvoldtekter, utpressing, vold, tvangsekteskap, undertrykking av Norsk kultur blir fremtredende i samfunnet så reagerer nordmenn på dette.

  Når skolemiljø har en så stor innvandringsandel at norskklasser og språk blir skadelidene så sier det ganske mye.

  Når en i etterkant av ABB sitt terrorangrep forsøker å kneble pressefrihet, politisk debatt og ytringsfrihet så er det ikke positivt.

  I ettertid skal en utvise forsiktighet i kortsiktige og populistiske handlinger for å fremstå som “politiske” korrekt.

  Eksempelvis Coop beslutning om å fjerne voldspill fra hyllene er latterlig! Spesielt da det er kontroversielt i forhold til spills påvirkning av mennesker.

  Til eksempel så:
  7.500 dør hvert år av sykdommer relatert til sigarettrøyking
  194 dør hvert år som følge av Narkotika overdose
  350 dør hvert år av alkohol overdose
  212 personer dør i trafikkulykker 2009 og 210 i 2010.

  Når en ser antall meldinger om vold i hjemmet, voldtekter etc. så burde Coop med øyeblikkelig virkning stenge salg av Alkohol da dette er en av de verste bidragsyterene til alvorlige overgrep samt vold i det Norske samfunn!

  Jeg tok en titt i hyllende til Coop og fant forøvrig 12 alvorlige voldspill som ikke var fjernet fra hyllene bare et lite apropos …

  I Mexico har det dødd 40.000 mennesker i løpet av 5 år som følge av Narkotikakrigen.

  I Afrika dør det ca. 25.000 mennesker hver dag….

  Det er ikke dermed sagt at en ikke skal ha sympati og medfølelse på hjemmefronten. Det er bare for å vise noen tall om hvor mange mennesker som dør uten at dette får særlig stor spalteplass i media.

  Alt jeg skriver er ikke relevant for PST men er relevant for den debatten en er inne i nemlig:

  Ytringsfrihet, Demokrati og Rettsprinsipper..

  De politiske partiene må ta en debatt om integrering, demokratiske prinsipper samt rettsprinsipper i Norge snarest.

  Når det gjelder terrorangrepet 22. Juli så er det bare å si:

  Det er ingen som kan akseptere vold, drap og/eller terror! som virkemidler. Derfor må en gripe fatt i alle ekstreme miljø uansett politisk og/eller religiøs bakgrunn når en skal analysere samt komme med korrigerende tiltak (dersom det er mulig) mot den type mennesker Anders B. Breivik står for.

  Mvh
  John

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  John - august 8, 2011 at 1:14 pm
 27. Jeg antar problemet med å overvåke dem som er negative til multikultur er at dette ikke er en voldsorientert ideologi i seg selv, like lite som å si “jeg liker ikke kapitalisme” er voldsorientert.

  Med andre ord hadde dette betydd at politiet ville blitt brukt til politisk overvåkning.

  For noen tiår siden var Norge på randen av å bli invadert og en rekke ledende personer skutt. Det var mange her i landet som snakket om å sette folk opp mot veggen og plaffe dem ned. Disse ble overvåket. De fikk erstatning for dette.

  Skal de som sier “jeg liker ikke multikultur” også få erstatning dersom det lages en mappe med deres navn på?

  Eller er dette ganske enkelt nok en av de uendelige sakene der venstresiden kaster prinsipper på sjøen og opptrer som soldater som vil utrydde sine fiender “i godhetens navn”?

  Det ville vært en krigserklæring. Jeg håper ikke det kommer til den politiske overvåkningen mange på venstresiden nå vil drive, for da er det ingen vei tilbake.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jens Pettersen - august 8, 2011 at 1:18 pm
 28. For noe stort sludder og pølsevev.
  Dette er meningsløst.
  Som de gode nordmenn vi er, må vi atter en gang, for alt i verden finne oss en syndebukk.

  Synes dette er latterlig

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  TCKiddo - august 8, 2011 at 1:20 pm
 29. Blogginnlegget framstår som noget misvisende.

  Her strekker man et tynt faktagrunnlag meget langt. Jeg mistenker at forfatter gjør dette for å nå den ønskede konklusjon, mer enn et genuint ønske om behandle opplysningene redelig.

  Som avdelingsdirektør for en høyskole burde bloggeren være seg mer bevisst hvordan han benytter informasjon.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Peter - august 8, 2011 at 1:22 pm
 30. Ett reelt demokrati med bruk 50 % regelen og stemmerett eller paalagt stemmerett, sammenlignet med andre land i denne verden, kan gjerne bli satt opp paa oppslagstavlen. Oekonomien, justicia og de andre enhetene av betydningen er tillagt ett enmannsdiktatur som ikke lager noe glansbilde av demokratiet. De mest fremtredende og eksisterende politikere boer byttes ut med respresentanter fra de nye norske statsborgerene, de som kommer fra andre land og kulturer. De er sikkert mere intelligente og kan tilfoere samfunnet det Norge har mistet de siste 50 aarene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders Araujo - august 8, 2011 at 1:24 pm
 31. Selv om Arnestad tydelig har noen bittesmå poeng i sitt innlegg, føler jeg for å ta PST sjef Kristiansen noe i forsvar selv om hun hadde gjort dette bedre selv. Jeg er helt enig at noen kommentarer som Kristiansen kom med kanskje kunne vært omformulert eller kanskje ikke sagt i hele tatt. Likevel er det langt frem til at Kristiansen skal ta sin lovsamling å gå.

  Det virker som Arneberg forveksler denne debatten med f.eks fotball: Får man ikke resultater på noen kamper så skal treneren ta sine fotballsko å gå, det er jo selvfølgelig løsningen på alle problem?

  I lys av de svarene vi sitter med etter denne forferdelige tragedien så er det lett å finne andre syndebukker enn bare gjerningsmannen. Selvfølgelig er det spor etter gjerningsmannen, det er jo helt opplagt! Det er også opplagt at hvis man sitter med svarene så klarer man lett å lage en rød trå som man “selvfølgelig” skulle oppdaget før. Problemet er jo nevnt i mange artikler allerede: Sporene som gjerningsmannen etterlot seg var så små og ubetydelige at det var nærmest umulig å oppdage og sette sammen til en reell trussel.

  Jeg tror PST JOBBER for å oppdage slike gjerningsmenn og holde følge med utviklingen av ekstreme organisasjoner og potensielt nye trusler og jeg har troen på at de faktisk har lært noe av det som har skjedd. Jeg tror også at dette gjør at de fremover kan bli enda bedre i sitt arbeid.

  Fra Arnestad kommer det bare kritikk, men ingen eller i beste fall vage forslag til løsning. Hans “løsning” er at PST sjef Kristiansen bør gå av. Hvorfor skal dette gjøre PST istand til å gjøre en bedre jobb? Mener Arnestad at Kristiansen har så mye makt at hun detaljstyrer hele PST? Nytenkning og revisjon er vel vage forslag til løsning men hva menes med det? Skal bare Kristiansen gå eller skal ansatte også sparkes? Erfarne tjenestemenn med masse rutine og kunnskap skal byttes ut med nye hjerner med blanke ark ? Hva med kontuinitet? Stabilitet og bygge opp kunnskapsbank for å forbedre seg?

  Hvis Arnestad skal fortjene sine 15 minutter i rampelyset bør han nyansere sine innlegg og iallfall komme med forslag til løsninger som faktisk er gjennomtenkte. Hva med NRK som fløy med helikopter over Utøya? Eller navngitte personer som visstnok beordret ferja til å dra fra øya mens dette pågikk?

  Det er mange ting ved denne tragedien som ikke er belyst eller kjent for almennheten ennå og uansett er det tidlig å trekke konklusjoner. Jeg er iallfall uenig i Arnestad som allerede nå vil kappe hoder og la mer blod flyte…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Svampebob - august 8, 2011 at 1:25 pm
 32. Når det kommer til offentlige toppstillinger, så er det etterhvert ingen tvil om at udugelighet premieres. Det viser en rekke ansettelser de seneste årene, og PST er intet unntak dessverre. Vedkommende har null kompetanse i arbeidsfeltet, og har etter det jeg har hørt fra andre hold liten evne til å sette seg inn i måten enheten jobber på. Dette innebærer at arbeidsklimaet i enheten er på hell. At man i tillegg ikke mestrer kommunikasjon overfor media i en tid hvor landet forlanger klare svar, er også klart uheldig. Helt enig med innlegger om at dette forkludrer saken og undergraver tilliten til PST som en meget viktig enhet for den almenne sikkerhetsfølelsen i landet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  morgenfuglen - august 8, 2011 at 1:25 pm
 33. Dette var godt skrevet man er hundre prosent enig. Videre er datalagringsdirektivet til liten hjelp i slike tilfeller. Det er ikke de 99,99 % av befolkningen som PST legger inn alle resurser på å overvåke som er forbrytere,det er den ene prosenten som er problemet.
  Hva er vitsen med å bruke 99,99 % av budsjettet og arbeidsinnsatsen på å overvåke lovlydige borgere i Norge, når forbryteren ikke er mulig å finne ved å overvåke bestemor og bestefar og den resterende lovlydige del av befolkningen, før dette krypet hadde massakrert 77 personer.
  Det må gå an for PST å vri overvåkningen inn på slike miljøer som dette krypet er et produkt av, og ha maksimal fokus og resursbruk på dette.
  Det vil gi resultater vær sikker!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Per Henrik Marieson - august 8, 2011 at 1:27 pm
 34. Ett reelt demokrati med bruk 50 % regelen og stemmerett eller paalagt stemmerett, sammenlignet med andre land i denne verden, kan gjerne bli satt opp paa oppslagstavlen. Oekonomien, justicia og de andre enhetene av betydningen er tillagt ett enmannsdiktatur som ikke lager noe glansbilde av demokratiet. De mest fremtredende og eksisterende politikere boer byttes ut med respresentanter fra de nye norske statsborgerene, de som kommer fra andre land og kulturer. De er sikkert mere intelligente og kan tilfoere samfunnet det Norge har mistet de siste 50 aarene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders Araujo - august 8, 2011 at 1:29 pm
 35. Kritikken av PST bærer mest preg av et politisk ønske om en dreining av overvåking rettet mot ekstremistiske politiske miljøer. Noe som er naturlig i og med at terroraksjonen var en ren politisk terroraksjon mot AP. Men det kan virke som om de rødgrønne i etterkant gjerne “tar i litt ekstra” slik at de samtidig kan søke å ramme politiske miljøer som ikke står for en voldelig linje. I denne artikkelen fremkommer det sannsynlig at PST sjef Janne Kristiansen ikke har agert tilstrekkelig AP patriotisk, slik andre hardcore AP patrioter har reagert etter terroren, derfor ser man anledningen betimelig å bytte ut en viktig offentlig bastion med nok en AP representant.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jørgen - august 8, 2011 at 1:29 pm
 36. Det finnes ikke en en klar linje mellom frihet og overvåkning. Grunnet enkelheten av å lage eksplosiver fra nødvendige og andre produkter ville vi måtte hatt en ganske komplett kjøpsovervåkning. Selv med dette kunne en innsattsvillig person lagd en bombe uten å måtte kjøpe noe.

  Staten setter PSTs grenser for hvor mye de kan overvåke. Saken er at med dagens frihet/overvåkningsskille tillater vi slike som abb og gå under radaren.

  Når det kommer til lederen av PST husker jeg det var skikkelig tumulter da hun ble ansatt. Søk og du skal finne.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Andreas M - august 8, 2011 at 1:31 pm
 37. Amen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Geit Nes - august 8, 2011 at 1:32 pm
 38. Jeg er også overrasket over hvor mye journalister og andre vet / visste om disse miljøene, både i forkant og hva de graver frem i ettertid.

  Alt henger sammen med alt – synes det.

  Tror PST må kunne forstå hva man skal lete etter, og finne dette. Hvordan var analysene ift 9-11? Er ikke imponert, og jeg synes heller ikke uttalelser som at selv Stasi ville feilet i denne saken gir mening (hva vet PST sjefen om det, hvorfor en slik konklusjon – så tidlig).

  Norge trenger evne til å forebygge, og evne til innsats når ulykken er ute. Det gjøres helt sikker mye bra på begge plan, men vi kan ikke være fornøyd med noen av områdene. Vi må tro at vi kan gjøre bedre.

  Av og til kan det føles urettferdig å representere en organisasjon som ikke lykkes / feiler, kanskje fordi den ikke hadde forutsetning for å lykkes, men det går ikke an å si at dette var en umulig sak. – Da kommer vi jo fortsatt til å ha slike trussler hengene over oss.

  En trussel er summen av evne og vilje, her har vi sett ekstrem vilje kombinert med noe evne.

  Jeg venter i spenning på hvilke grep Regjering og Storting kommer med, men om klokskapen deres fortsetter er vi heldige.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bjørn - august 8, 2011 at 1:34 pm
 39. Jeg må forresten legge til – jeg visste forsåvidt at den harde kjerne av overbeviste på venstresiden alltid har næret et intenst hat overfor de som er uenige og en sterk renhetstanke slik at alle disse må renskes ut for å skape et perfekt samfunn. Men en Stasi-tilstand, hvor folk skal ringe politiet og angi sine naboer om de snakker negativt om disse muslimene, og politiagenter skal delta i diskusjonsgrupper under falsk dekke og late som de er enige for å skape mapper på alle deltagerne, er bare dukket opp nylig. Det er som om drapene gav dem vann på mølla. Og fra en leder for en høyskole i tillegg. Men den ideologiske kjernen og lysten til dette visste jeg alltid var der hos dere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jens Pettersen - august 8, 2011 at 1:40 pm
 40. Jeg må si at etter å ha lest en del inlegg her er jeg forbauset over fokuset! Dette handler IKKE om å “vinne” en debatt på nettet, så spar humor og usaklighetrer.
  Dette handler om at det Norske folk er i sorg etter at tidenes störste massemorder har drept våre ungdommer , som var på noe så uskyldig som sommerleir for å nyte sommeren med gode venner, mm, dette handler om at vanlige kontorsfolk ble sprengt i biter av samme massemorder, nemlig Breivik! Dette handler om debatten om hvordan Norge, regjeringen og PST har handlet i forkant av hendelsen, under hendelsen og hvordan vi vil at det skal se ut for framtiden, så vi slipper slike tragedier! Kall det ikke for etterpåklokskap, det er det ikke, men vi må våge å stille spörsmål om hvordan dette helt ubegripelige for en hel nasjon, kunne finne sted! VI må se tilbake og vi behöver å finne svar, for vi vil vel ikke ha et nytt 22/7? Om denne prosessen viser at vi ikke har rett kompetanse på lederhold i PST, så må vi akseptere det, om det viser seg at de rutiner PST jobber etter i dag ikke klarte å finne Århundrets störste massemorder, så MÅ vi endre det, og kanskje til og med få inn ny kompetanse og skifte personal om så er nödvendig! Vi må kunne forutsette at hver eneste sten snus i denne prosessen, uten at noen blir hårsåre! Dette skylder vi ungdommen på Utöya og personalen i Regjeringskvartalet! Dette skylder vi oss selv å gjöre, så vi igjen kan gå på jobben, og sende våre ungdommer på sommereirer uten å väre redd for våre liv!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  David B - august 8, 2011 at 1:48 pm
 41. I denne heksejakten på skyldige mennesker etter tragedien, flyr vi rundt å peker fingre i hytt og gevær. En skam å se på.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Aristofanes - august 8, 2011 at 1:55 pm
 42. Symbolstilling

  Det er kanskje ikke så mange kvinner som ønsker å ta jobben som PST sjef – og en kvinne må det selvsagt være på slike symboltunge feministbarrikader.

  Hvem husker vel eksempelvis siste gangen vi hadde Mannlig forsvarsminister…

  …her i KvinneLandet… :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  En Mann - august 8, 2011 at 1:58 pm
 43. Når jeg går på butikken og kjøper egg, ost, smør og brød, er det relativt lett for kassadamen å forutse at jeg skal lage ostesmørbrød. Hvis jeg i tillegg kjøper majones, kål, nudler, en pakke AA batterier, en pakke cornflakes, kjøttdeig, koteletter, fiskepinner, poteter og smøreost blir det straks litt verre å gjette hva jeg skal spise når jeg kommer hjem. Og om jeg skal spise når jeg kommer hjem. Jeg kan jo også stanse et sted og glefse i meg litt fastfood. Det er enkelt å begynne med fasiten.

  For enkelt. Georg Arnestad omtaler seg som avdelingsdirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, han kan altså ikke bo helt under den berømmelige steinen. Nesen må stikke ut av og til.

  Det er derfor nærliggende å spørre hva Georg Arnestad egentlig vil, så naiv og dum som han virker ut ifra innlegget her kan han ikke være. Hva er din egentlige agenda, George? Søker du ny jobb?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  adolph - august 8, 2011 at 2:07 pm
 44. Eg vil mykje heller skifte ut denne Georg Arnestad som visstnok har sitt virke ved ein høgskule i Sogn og Fjordane. Slike menneske i skuleverket er slett ikkje bra. Dit skal nok ikkje junioren min. Tydelegvis nok ein betrevitar med sjølvbilde som Sponheim når han kan ytre seg om noko han ikkje veit stort om. Ein grepa politikar tala eingong om menneske som tykte dei hadde mykje vet,men det var kleint vet. Kom i tankar om dette når eg las dette vaset til Arnestad. Desse kvasiintellektuelle har gode tider no når dei kan breie seg over eteren. Det hadde ikkje vore so farleg om denne bloggaren ikkje hadde arbeidd i skuleverket,men diverre kan han spreie meiningsløysa si til ungdomen. Det meste av skriveriet er tufta på fåkunne-mangel på fakta og ei analyse som nok ein femåring hadde gjort betre.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gunnar - august 8, 2011 at 2:09 pm
 45. Trøbbel i tårnet???
  Troll i trompeten??
  Ja, ja… Jeg står sikkert på en eller annen terroristliste i USA etter at jeg for en del år siden, sammen med en del norske kjendiser og andre folk var med og bombaderte mailen til George W Bush med samme skriv om at vi ville ha slutt på krigen i Irak og Afganistan. Siden han erklærte at enten så var du med ham, eller så var du mot ham, og da var du terrorist… En jente på 16 tror jeg det var fikk smerterlig erfare dette, hun sa ett eller annet negativt, men likevel uskyldig om den daverende presidenten. Dagen etter kom SS styrkene hans ( Secret Service ) brasende inn i hjemmet til foreldrene hennes, for deretter å dra til skolen hennes, og hale henne ut av klasserommet og forhøre henne…
  Hvorfor er PST så slappe da?? De burde sikkert også slepe ut ungdommer og andre som tøffer seg litt på nett en gang, og lage eksempel av dem! Skremme enhver fornuftig person til taushet, og adlydelse… Problemet er bare at det er ikke fornuftige folk som begår de store syndene, det er ekstremister. Men ved å ta småripsen, og eksemplisifere dem, så tror de at de beroliger befolkningen, for da ser jo alle at de gjør noe, de sitter ikke bare og drikker kaffe sammen med resten av byråkratene…! Så bare slapp av, alt er trygt! Bare ikke si noe stygt om Stoltenberg! Og stem for all del AP, da er du med på å sikre endafler byråkratjobber, sånn at vi kan bruke 15 år i stedet for 7 år på å finne ut om, og planlegge sikkerhetstiltak i Norge! …Også lurer folk på hvorfor PST ikke handler??? De som alle andre byråkratbedrifter har ikke oversikt, og vet ikke hva som skjer i naborommet, det er ikke deres felt, og ingen kan stilles til ansvar pga ingen oversikt osv… Typisk byråkrati altså.. Kanskje folk flest burde spørre seg selv; Er det egentlig riktig å stemme AP i ren sympati etter Utøya masakeren?? Skulle alle meldt seg inn i Indremisjonen hvis en eller annen fyr hadde angrepet en av indremisjonens ungdomsleirer?? Sympati er et missforstått og missbrukt ord! Du kan vise sympati uten å melde deg inn, og du kan faktisk vise sympati med den misshandlede naboen UTEN å planlegge hevnaksjon! Medfølelse og forståelse, eller bare det å bli hørt rekker lenge!!!
  Tilbake til PST; Datalagringsdirektivet er bare en legitimering og offentliggjøring av det de allerede har holdt på med i lengre tid…! Jeg kjenner til grupper av privatpersoner som har fått “hilsen” fra PST at de følger med på dem fordi disse diskuterte noe om Frimurere på nett… Hmm, hvis det disse diskuterte ikke hadde rot i sannheten, ville da PST brukt ressurser på dem?? Eller er det nettopp det de gjør, fordi de ikke har peiling??? Det er sikkert meningen at vi skal være forvirrede, da kan vi jo tro i alle fall at de kanskje vet litt, eller er inne på noe… Er det ikke det det hele dreier seg om? Overbevise folket??? Som oppleseren til Brødrene Dahl serien kanskje ville sagt; Er Janne Kristiansen eneste kvinnelige medlem av Frimurerlosjen?? Er hun i så fall egentlig kvinne?? Ble Anders Bering Breivik unlatt undersøkt, nettopp fordi han var Frimurer og diplomatsønn av perfekt arisk utseende? Er vi styrt av aliens og reptiler? Skal vi fortsette å forfølge den siste av de fire store religionene?? Følg med i neste episode! …. Når skal vi slutte å la oss lure av utseende, penger, status, og medlemskap/tittler ol. Vi må slutte å la oss blende! Og heller se på hvert enkelt menneske vi møter som et enkeltindivid der HVEM de er står i fokus, ikke hva de er! Slutt på grupperinger og splitt og hersk! Slutt på skremselsproppaganda og “sympati”. Alt sånt avler vold, utestengning, og terrorister! Enten fordi folk blir gale i sin fundamentalisme, eller at en psykopat som Breivik later som om han er det for å fremheve seg selv, få oppmerksomhet og bli husket.. Hvis han virkerlig var så inteligent, så burde han skjønnt at et stunt som dette ikke ville skade AP, heller styrke dem, pga “sympati”, og at folk ville vise større sympati og respekt for muslimer etter hva han gjorde…, så jeg stiller meg skeptisk til hans såkaldte politiske motiv! Men også meget mulig at han ikke er så inteligent som han og de blendede skal ha det til…! Å artikulere seg i akademiske ordlag gjør deg ikke automatisk inteligent… Se bare på Gro H Brundtland… Det å forstå sammenhenger og konsekvenser er kanskje heller veien å gå. Alle sosiopater er usammenhengende, de gir ikke mening hvis du går dem i sømmene, og folger med på helheten i det de sier og gjør. De er vant til å bruke sjarm, og å slippe unna logikken på den måten. Sjarmerer de folk så glemmer de gjerne det som ikke virket så logisk.. Eller tenker at det er vel ikke så farlig, fyren er jo hyggelig, og da skal ikke jeg fremstå som en “partypooper” og negativ person ved å påpeke at ting ikke henger sammen… Dessuten så er han jo rik og poppulær… ( Eller prøver i alle fall å overbevise om dette, selv om du aldri har sett noen av disse såkaldte vennene hans, selv om livsstilen ikke henger på greip siden du vet han ikke har SÅ godt betalt jobb, men du kjenner ikke foreldrene, så det er vel forlkaringen?? Det er ikke måte på hvor han har hvert, og hva han har gjort, og hvor dyrt dette var! Du må jo bare la deg imponere! Eller??? Personlig har jeg alltid funnet slike mennesker ekstremt kjedelige, og holdt meg unna… Er vel derfor jeg blir sett på som litt rar? LOL jaja, jeg HAR i alle fall ekte venner :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jente - august 8, 2011 at 2:36 pm
 46. Regjerinngen som står annsvarlig for alle departement har ved regjeringssjefen sagt at mer demokrati skal frembringes så alle får ytre seg for å motvirke terror.

  Det motsatte har skjedd , det er stengt flere nettsteder i hovedsak regjeringskritiske fora og det setter Stoltenberg i et noe underlig lys , der kritiske røster blir annonymisert noe som kan føre til ytterlig frustrasjon og oppblomstring av ytterligående ekstreme miljøer.
  Det ville være lettere å føre kontroll med miljøer om det var åpenhet og ytringsfrihet , noe som har blitt strupet kraftig inn de siste par uker.

  En må bare innse at PST har gjort en for dårlig jobb og kommer med alt for difuse raporter om sikkerheten for ikke å skremme befolkningen sier de.

  I hovedsak mener jeg både PST sjefen polititopper og regjeringssjefen burde trekke seg.

  Dette i forhold til de alvorlige misslighold av sikkerheten til landets borgere.

  Jeg vil oppføre noen punkter for å tydeliggjøre min fustrasjon over dårlig handtverk fra statsapparatet og dets maktstrukturers utfoldelse.

  - Det er høyst forunderlig at regjeringssjefen og hans departement er spekket med sikkerhetsutstyr og busslaster med sikkerhetsvakter når de beveger seg inn og utenlands , mens politistyrkene underprioriteres med midler og utstyr ikke engang et helikopter er til disposisjon for almuen.

  - Selv kjører de privatfly verden rundt med sine pengedonasjoner til allslags lugubre formål (korupsjonsfaktoren for disse midlene er meget høy).

  - PST virker handlingslammet og uten pondus til å handtere nordmenns sikkerhet og maktapparatet synes å ha liten kontroll over hva de slipper inn i landet både av innvandrere og utenlandske etteretningsorganisasjoner og kriminelle.

  - Det kan nevnes at Danmark har sett seg tvunget til sterkere kontroll av ytre grense.

  - Det er sterkt beklagelig at uskyldige ofre blir rammet så tungt av blind vold både i enkeltsaker og terrorangrepet som rammet uskyldige så fatalt og meningsløst.

  - Poenget mitt er ikke å å kritisere enkeltpersoner , men vi trenger å revidere det meste som har hendt Norge av overgrep og utenlandske lover og direktiver de siste 25 årene.

  Grunnloven er satt under press og minimert , og overtatt av FNs , EUs , og diverse internasjonale konvensjoner som svekker Norge som Nasjon og dets sikkerhet.

  Norge er et lite land som blander seg inn i all politisk virksomhet verden rundt , jeg stiller spørsmålstegn ved at innenrikspolitiske spørsmål og sikkerhet for landets borgere synes å ha mindre betydning.

  Det er ca 15% hvite i verden idag og nordmenn er en forsvinnende liten del av disse , allikevel har vi åpnet opp grensene på vidt gap og 220 forskjellige nasjoner og folkegrupper har innvadert Norge noe som garanter fører til uro og oppblanding av etniske nordmenn og vi svekkes betydelig som en homogen folkegruppe (normannere).

  Det er betenkelig for oss som har vokst opp i en tid da vi fikk med oss etterkrigstidens vidunderlige samhold og gleder i enorme doser med fred og fordragelighet i landet.

  Globalismen har ført til mer usikkerhet og forandret samfunnet totalt , men dog er ikke dette en kritikk av innvamndrerene men et spørsmål til arogante politikere.

  Hva er vitsen med å forandre et samfunn så totalt , når dette fører med seg kulturkollisjoner som vi har vanskelig med på handtere?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Knut - august 8, 2011 at 2:39 pm
 47. Peter, om du synes dette var missvisende. Kan du jo ta en titt på VG, Aftenposten eller Dagbladet. Ikke mange objektive artikler å finne der om dagen.

  Nå må vi ikke ha for store forventinger til en PST sjef som ikke har erfaring innen verken politi eller påtalemyndighet. Innad i PST så det utfra den fjernede artikkelen på VG, som Wiki-leaks publiserte en kopi av, ut til å være mye misnøye angående Storbergets hurtig innsettingen av Kristiansen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  John - august 8, 2011 at 2:41 pm
 48. Æ har mange ting å si når det gjelder sikkerheten, pst og politiet. det er veldig rart regel som vi har her i landet som sier at politiet og pst kan ikke bære våpen som vanlig. verden er ikke lenge 70 tallet. det var sivil politiet på utøyet, hadde de hatt våpen med seg kunne det har vært skadene mindre. ………. Hvor var PST? DA ondmannen skaffet seg alle materialer våpen, kuler, kjemikaller, uniformer, oh jaa de var opptatt av islamister, fordi en hvitt nordmann med blått øyet og brunt hår kan ikke være farlig for samfunnet og kan ikke være torrorister… Hadde de tenkt sånn? da dere har bommet………. vi trenger ikke bare ny PSTsjef det vi trenker er ny regler som tillater politiet våpen med seg, høy sikkerher der folk samler seg

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  fjellman - august 8, 2011 at 2:46 pm
 49. Arnestads kronikk er “spikersuppe”, men den startet denne debatten. Det er noen her som skjønner hva PST driver med, men andre skjønner ikke hvordan en slik tjeneste sansynligvis opererer. Alt de kan gi publikum er generell informasjon, de er upolitiske, og kan derfor ikke tilfredsstille særskilt aktive politiske grupperinger – hverken venstre eller høyre.
  Det er noen her som synes PST og Janne Kristiansen ikke gjør en god jobb, men da skyter de pianisten.
  De må nok stemme litt annerledes ved stortingsvalget, skal de få sine ønsker oppfylt. Gi PST 500 nye stillinger, 500 mill. kroner, totalt frie tøyler uten hensyn til personvern og datatilsyn. Da skal det nok bli fart i sakene. – Men jeg mistenker de surmagede for ikke gå for den løsningen.
  De som har fulgt litt med i kommentarer i forskjellige media, vil se at venstreorienterte, som tidligere helst hadde sett PST fjernet for godt, nå roper på hjelp. Det blir som å prøve å få en puddel til å dra et lass beregnet på en hest.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Vulpert - august 8, 2011 at 2:54 pm
 50. PST er vel bare ett speilbilde av vår egen frykt til enhver tid ? Ingen har tenkt på annet enn islamistiske terrorister, siden 11 september 2001. Hele verden har jo hatt dette fokuset. Med fasit i hånd kan selv en idiot fremstå som velstudert og særs oppegående.
  Hva tror dere PST ( eller forgjengeren) var opptatt av fra 1946 til 1989 ? Neppe islamister.. Da var det kommunister for alle penga.
  Det våre ledere må lære av dette, er vel å alltid, uansett dagens trusselbilde, å overvåke på bred front, både fascister, kommunister, og religiøse ekstremister
  Penger til dette formålet bør være enkelt å bevilge.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Øivind - august 8, 2011 at 2:56 pm
 51. Tror nok at PST sjefen har sitt på det tørre .

  Å stoppe ABB ville blitt uhyre vanskelig .
  Å overvåke rabiate meninger er i hovedsak bortkastet.
  Er så pass gammel at jeg husker AKP ml og deres væpna revolusjon . /* Rabiate meninger i alle himmelretninger */
  Massiv overvåkning av Mads Gilbert etc .
  Regner med at det var tusenvis av årsverk som ble kastet bort.
  Vi kan likegodt innføre overvåking av koneplagere , det er større sjanse for at de slår ihjel kjæresten. Så her ville vi nok få mer for pengene.

  Bruk disse folkene til å stoppe narkoen . Vi vil ha 100 ganger så mye igjen for det .

  Det er heldigvis langt mellom ord og handling .
  Men når folk er forbandet så kan det være litt av hvert som kommer ut .

  Thor .

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Thor - august 8, 2011 at 3:21 pm
 52. Janne Kristiansen har ikke min tillit. Hun var i utgangspunktet noe grønn, og viser ikke nok håndfaste grep. PST trenger dessuten mer penger, noe hun ikke støtter. Det virker som om det viktigste er å holde stillingen, overfor politikerne ( AP ?) , for å deretter å sikre eller stige i karrieren.

  Vi trenger fornyelse, en skikkelig Putin.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Thor Agnæss - august 8, 2011 at 3:23 pm
 53. Hun er vel strengt tatt ikke den eneste som har svikta her…

  Selv om hun har håndtert denne saken på en relativt merkelig måte, så har hun vel ikke sittet lenge nok til å få det fulle ansvaret for PSTs del av skandalen. Vi har jo heller ingen tradisjon for å sparke syndebukker her i landet — hvis de ikke har vært utrolig klønete da.

  Hun er jo poltisk utnevnt og kvinne og greier, og man passer på sine egne, så hun sitter nok relativt trygt en stund til.

  Men, selvfølgelig: det burde ha vært på hue og ræva ut.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tja - august 8, 2011 at 3:29 pm
 54. Når man vet at kunstgjødsel kan brukes til å lage bomber, hvorfor er det ikke naturlig å foreta en kontroll av de som kjøper slikt i store kvanta?

  Jeg godtar ikke sånn uten videre at ABB var en person som “kom seg under radaren”.

  Jeg er skremt av hvor dårlig jobb PST har gjort her.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  bjarne - august 8, 2011 at 3:38 pm
 55. “Når man vet at kunstgjødsel kan brukes til å lage bomber, hvorfor er det ikke naturlig å foreta en kontroll av de som kjøper slikt i store kvanta?”

  Fordi ABB hadde glidd rett gjennom en slik kontroll, han drev gård vet du, og kjøpte ikke noe stort kvanta til gårdbruker å være.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  adolph - august 8, 2011 at 4:19 pm
 56. Jon (08.08.11) traff spikeren på hodet. Vi var mange som undret oss over hvilke kvalifikasjoner Janne Kristiansen kunne ha for å bli PST-sjef; ingen viser det seg, unntatt juridikum og en ytterst tvilsom “track record” fra Gjenopptagelseskommisjonen.

  Teddy

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jørn Bjørnhaug - august 8, 2011 at 4:20 pm
 57. Vi trenger ikke PST. Hensikten deres er ikke å fjerne ekstremister, eller terrorister, tvert imot! De er her for å skremme folk flest til kontroll… Facisme.. Og en og annen treeoristaksjon er bare med på å fyre opp viktigheten av å ha overvåkning… Dermed har de full kontroll på folk flest igjen..
  Som sagt så trenger vi ikke PST. Bare slutt å lek sauer i flokk, slutt med grupperinger, splitt og hersk, og slutt å sympatisere med grupperinger! Tenk selv, og finn ut hvem du snakker med, drit i hva han er, det er faktisk ikke viktig! Hvem, er ordet! Gjør flok flest dette vet vi alle hvem som er tikkende bomber, og PST kan sikkert bli NAV klienter, da sparer vi masse skattepenger også, som heller kan brukes på å bygge opp landet igjen, restaurere, og gjenninføre moral i landet. Sykehusene opprettholder lange køer for da kan de klage og be om mer penger, hvis en lege er for effektiv, står på og fjerner køen, så mister han legelisensen… Er dette moral?? Er det sån det skal være? Eller, er det sån vi vil ha det? Og trenger vi egentlig byråkrater som bruker 7 år på å vurdere sikerhetstiltak, eller andre viktige funksjoner i landet? Etter det jeg forsto så regnet de visst 7 år som ekstremt kort behandlingstid…!!!! Er det rart landet råtner på rot? Og løsningen?? _ joda pøse på med enda flere byråkrater…. Jeg rømmer snart til Sverige ! De har skjønt det!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jente - august 8, 2011 at 4:28 pm
 58. Til “En mann”,
  jeg husker siste mannlige forsvarsminister, nemlig Bjørn Tore Godal. Har du flere primitive, kvinnefiendtlige spørsmål til oss blogglesere?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jan Rune Yanni Vikan - august 8, 2011 at 4:28 pm
 59. Det er opplagt mye verre at venstreradikale ekstremisme får velte inn over oss fra absolutt alle kanter, enn at PST ikke uttaler seg i hytt og pine. Stort sett samtlige journalister, lærere, forfattere, forskere og andre “eksperter” som uttaler seg i media er radikalt røde. Det er uten tvil det største problemet i Norge i dag! Hvilket denne artikkelen er et godt eksempel på.

  Eller er dere naive nok til å tro at denne usedvanlig ensformede propagandaen for venstresiden er med på å unngå flere Breiviker? Det virker neste slik. Naiviteten og navlebeskuelsen er grenseløs. Hva med å gå i seg selv og medgi at det ikke bare er en side av en sak?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole - august 8, 2011 at 4:46 pm
 60. “Trusselvurderingane har vore feil” konkluderer avdelingsdirektør Arnestad.

  Virkelig? Hva vet vel outsideren Arnestad om PSTs hemmelige arbeid?

  Kan hende PSTs trusselvurderinger har vært korrekte på flere felter, f.eks. i forhold til islamister. Kan hende PSTs arbeid har spart landet for andre terrorhandlinger. Det har verken Arnestad, eller andre utenforstående, noen som helst mulighet til å vurdere på et saklig grunnlag.

  At ingen, inkludert PST, skjønte at doldisen ABB var en terrorist, viser bare at Norge, heldigvis, ennå ikke er blitt en politistat. Skal slike som avdelingsdirektør Arnestad få sette agendaen, er jeg imidlertid stygt redd for at vi snart får Stasitilstander her til lands.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Patriot - august 8, 2011 at 5:37 pm
 61. Det ser dessverre ut for, at den menige mann både vet mere,og skjønner mere, enn de som skal ansette. En CV betyr mange ganger svært lite i forhold til de egentlige kvalifikasjoner. Undertegnede har fulgt hennes oppgaver fra 1983 Hvor hun var forsvarsadvokat i Moss. Der visste alle at hennes klient ble fradømt arbeid + 18 mnd. fengsel uten grunn. Jeg hørte aldri om, at det var noen interesse for å få denne dommen rettet i etterkant. Siden har hun opptrått svakt i diverse gjenopptagelsessaker. Nå sist, så har hun kommet med så mye svada,og opptrer også som “psykiater”. Hun sa rett ut, at Breivik var helt tilregnelig. Dette kunne hun hevde fordi at hun hadde vært forsvarsadvokat…Jeg tror ikke engang at hun har truffet Breivik.Når hun blir usikker, så opptrer hun agressivt, selv på TV. Slike ting gjør henne uegnet til å inneha en slik oppgave. Mange gode folk å vurdere til en slik stilling, så personlig trodde jeg, at det var en spøk,da hun ble utnevnt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  stein arne lothe - august 8, 2011 at 5:46 pm
 62. Dette var en slett innlegg fra Arnestad sin side. Det er godt mulig at PST har gjort en dårlig jobb og under enhver omstendighet må det granskes hva man kan lære for å unngå at det skjer i gjen. Men hverken PST eller fotballag blir nødvendigvis bedre av at sjefen/treneren går av. Og skal granskingen være meningsfull må den bygge på ALLE tilgjengelige fakta. Ikke Arnestad sin synsing på bakgrunn av medieoppslag.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Staaar - august 8, 2011 at 5:51 pm
 63. Jeg støtter fullt ut det Georg Arnestad, avdelingsdirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, fremmer i sitt debattinnlegg.
  Jeg regner med at våre sentrale politikere har registrert PST-sjefens formuleringer og opptreden under denne tragiske hendelsen for vårt land.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sigmund Hatling - august 8, 2011 at 6:15 pm
 64. Merkelig diskusjon dette her.
  Norge har vingeklippet PST i samsvar med Lund-kommisjonens anvisninger. Bl.a. telefonavlytting. Blir helt feil å henge ut PST her. Ikke lenge siden Norge kjeftet ned USA fordi de hadde tillatt seg å leie inn noen pensjonerte PST-folk til å passe på hva som foregikk rundt ambassaden.
  Det blir det samme som å skylde poå politiet for at det tok lovlig lang tid å få gjoirt noe på Utøya. Tenker med gru på resultatet hvis dette hadde vært ei øy tre timer fra Oslo med bil.
  Man må adressere problemstillingen til rette vedkommende, nemlig de politiske myndigheter som har ledet landet og står ansvarlig for
  de overordnede beslutninger knytttet til vår beredskap på dette området. F.eks. burde det være en selvfølge at Forsvarets ressurser (helikoptere) burde være en selvføgelig del av beredskapen.
  De har hittil sluppet billig unna og surfer etter min oppfatning på at sympatibølgen etter terroraksjonen skal frambringe et rekordvalg. Opposisjonen er spilt sjakk matt inntil sørgeperioden offisielt er over.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Torbjørn Brevig - august 8, 2011 at 6:25 pm
 65. Takk for godt innlegg.Janne Kristiansen må gå.Hun kan ta med seg den amatørmessige gjengen av politi ledere også.
  I hele mitt voksne liv har jeg vœrt skeptisk til PST og politiet.Denne store tragiske saken viser hvorfor.
  Jeg føler meg ikke trygg i Norge.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tove - august 8, 2011 at 7:33 pm
 66. Dersom man ønsker et overvåkingssamfunn, kan man være enig i mye av det som over er skrevet. Men dersom man ønsker et åpent og fritt samfunn, uten for mye over kontroll, så ha Janne Kristiansen helt rett. Det er enkelte nasjoner vi ikke liker å bli sammenlignet med, bl.a. Kina, hvor overvåkning er en del av hverdagen. Derfor tror jeg vi skal være glad at vi har nettopp Janne Kristiansen som PST sjef. Noen av innleggene bærer preg av svært lite innsikt i hva overvåkningstjenesten driver med. Ikke la oss rive med i en idiotisk debatt i disse tider. De fleste som har skrevet innleggene er vel også tilhenger av dødsstraff.
  VDKM

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Frode Asbjørnsen - august 8, 2011 at 7:47 pm
 67. Eg har tenkt samme tanken sidan Pst. uttalte at dei ikkje hadde lov å overvake “på noko side” ifølge innstruksar etter Lund kommisjonen..Når ytra noko kommisjon noko som helst om at planlagt drap på folk og statsrådar var politisk overvakning på “begge sider”..Når har, og kven har uttalt og gjennomført politisk grunna drap av folk i Norge i nyare tid?..Tell sjølv tenk eitt minutt. Pst. med ofte endrande namn har ikkje ei ærerik historie..I respekt for dei overlevande, myrda og pårørande bør dei ansvarlege no tenkje nøye gjennom dette.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjetil Korsnes - august 8, 2011 at 10:03 pm
 68. Hva er det dere styrer med da..Er debatten slutt? og høyresida har fått sagt sitt

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjetil Korsnes - august 8, 2011 at 10:31 pm
 69. bjarne : “Når man vet at kunstgjødsel kan brukes til å lage bomber, hvorfor er det ikke naturlig å foreta en kontroll av de som kjøper slikt i store kvanta?”

  Ja, det er jo berre 40-50 000 bønder her i landet som kjøper kunstgjødsel i store mengder, så det bør jo vera ein enkel jobb..

  For å bli meir alvorleg: Debatten om PSTs innsats er viktig og den måtte komma. Eg meiner dei som kritiserer PST skuldar oss å gi ein beskrivelse av den overvakingssystemet vi vil få dersom personar som ABB skal oppdagast. Når vi har fått klarlagt kva overvaking og kopling som må til, kan vi ta stilling til om vi ønskjer det.

  Eg trur mitt svar er at eg ikkje ønskjer eit slikt samfunn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Svein - august 9, 2011 at 9:45 am
 70. Det at PST lederen uttaler at fyren har et perfekt arisk utseende er vel ikke så rat da Brei(s)vik har fått kirurgen til å skape et arisk utseende på seg. Bl.a. smalere nese.

  Avisene burde bruke et av bildene de har av barnemorderen fra tidligere liv (før kirurgene).

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  SissyFoss - august 14, 2011 at 2:20 am

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00